Regulamin

REGULAMIN
STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO POD NAZWĄ
ELI POLSKA

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Stowarzyszenie zwykłe nosi nazwę ELI Polska W dalszych postanowieniach regulaminu zwane jest „Stowarzyszeniem”.
 2. Stowarzyszenie działa jako Polskie Centrum Europejskiego Instytutu Prawa (European Law Institute, dalej: „ELI”).
 3. Jako Polskie Centrum Europejskiego Instytutu Prawa Stowarzyszenie i jego członkowie zobowiązani są przestrzegać podstawowych zasad European Law Institute, zapisanych w artykule 2 Statutu European Law Institute.
 4. Terenem działania Stowarzyszenia jest cała Polska.
 5. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Warszawa.
 6. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej jej członków.

§ 2 Cele i środki działania

 1. Cele Stowarzyszenia to:
  1. podejmowanie działań na rzecz rozwoju prawa Unii Europejskiej;
  2. inicjowanie, prowadzenie i wspieranie badań w celu doskonalenia zasad i przepisów wspólnych dla europejskich systemów prawnych;
  3. działanie na rzecz wspierania realizacji zadań i celów Europejskiego Instytutu Prawa;
  4. współpraca z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami prawników;
  5. ocena i stymulowanie rozwoju prawa UE, polityki i praktyki prawnej, a w szczególności, dla poprawy wdrażania prawa UE przez państwa członkowskie, przedkładanie wniosków dotyczących dalszego rozwoju dorobku prawnego;
  6. identyfikacja i analiza zmian prawnych w dziedzinach należących do kompetencji państw członkowskich istotnych na poziomie UE;
  7. nauka podejścia UE w zakresie prawa międzynarodowego i zwiększanie roli prawa UE na całym świecie;
  8. prowadzenie ogólnoeuropejskiego badania, w celu opracowania, oceny lub poprawy zasad i przepisów, wspólnych dla europejskich systemów prawnych;
  9. stworzenie forum do dyskusji i współpracy prawników (między innymi pracowników naukowych, sędziów, prawników i przedstawicieli innych zawodów prawniczych, którzy biorą aktywny udział w rozwoju europejskiego prawa i razem reprezentują szeroki zakres tradycji prawnych).
 2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
  1. konsultacje z instytucjami zaangażowanymi w rozwój prawa na poziomie europejskim, międzynarodowym lub krajowym;
  2. organizowanie konferencji, warsztatów, wykładów;
  3. utrzymywanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi stowarzyszeniami i organizacjami prawników;
  4. popularyzowanie działalności Europejskiego Instytutu Prawa;
  5. współpracę z wszelkimi osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania;

§ 3
Członkostwo

 1. Członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem. Członkami Stowarzyszenia mogą być w szczególności osoby fizyczne reprezentujące jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Członkami Stowarzyszenia mogą być tylko członkowie i obserwatorzy European Law Institute.
 2. Stowarzyszenie posiada członków: zwyczajnych i wspierających.
 3. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd Stowarzyszenia uchwałą podjętą na najbliższym posiedzeniu Zarządu od dnia złożenia deklaracji.
 4. Członek Stowarzyszenia ma prawo:
  1. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
  2. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenia,
  3. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia
 5. Członek zwyczajny ma obowiązek:
  1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów;
  2. przestrzegania Regulaminu Stowarzyszenia,
  3. terminowego opłacania składek.
 6. Członkiem wspierającym może zostać osoba spełniająca wymagania wskazane w ust. 1 powyżej, która deklaruje pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. Członkowie wspierający nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego oraz prawa głosu w innych sprawach poddawanych pod głosowanie, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w organach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
 7. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania regulaminu oraz uchwał Stowarzyszenia.
 8. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
  1. pisemnej rezygnacji złożonej Zarządowi,
  2. wykluczenia przez Zarząd z powodu:
   • łamania regulaminu lub uchwał Stowarzyszenia
   • notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
   • podejmowania przez członka działań rażąco sprzecznych z celami Stowarzyszenia,
   • notorycznego niepłacenia składek członkowskich, za które uznaje się nieopłacenie składki i dwukrotne, pisemne wezwanie Członka Stowarzyszenia w odstępie minimum 14 dni kalendarzowych do dokonania uregulowania tej zaległości,
 9. utraty praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądu,
 10. śmierci.

§ 4
Organy Stowarzyszenia

 1. Organami Stowarzyszenia są:
  1. Zebranie Członków,
  2. Zarząd Stowarzysenia
 2. Zebranie Członków podejmuje decyzje we wszystkich sprawach należących do zakresu działania Stowarzyszenia, o ile regulamin nie stanowi inaczej.
 3. Uchwały Zebrania Członków Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów obecnych.
 4. Zebraniem Członków kieruje Przewodniczący Zebrania.
 5. Zebranie Członków zwołuje pocztą lub pocztą elektroniczną Zarząd lub trzech członków Stowarzyszenia, podając termin i miejsce Zebrania Członków.
 6. Zarząd Stowarzyszenia składa się z od 3 do 5 członków i wybierany jest przez Zebranie Członków. W skład Zarządu wchodzi Prezes Zarządu oraz od 2 do 4 członków Zarządu. Na funkcję Prezesa wybiera Zebranie Członków.
 7. Zarząd Stowarzyszenia jest ciałem wykonawczym Stowarzyszenia.
 8. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia zwołuje Prezes Zarządu.
 9. Kadencja Zarządu trwa dwa lata. Członkowie Zarządu mogą zostać odwołani przez Zebranie Członków, jeśli działają na szkodę Stowarzyszenia bądź rażąco naruszają jego interesy, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej jednej drugiej członków Stowarzyszenia.
 10. Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:
  1. realizacja celów Stowarzyszenia,
  2. wykonywanie uchwał Zebrania Członków,
  3. reprezentowania Stowarzyszania na zewnątrz,
  4. zwoływanie Zebrania Członków,
  5. przyjmowanie i skreślanie Członków;
  6. Określanie wysokości składek członkowskich;
  7. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia oraz podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia z zastrzeżeniem § 4 pkt 14 i 15 regulaminu Stowarzyszenia.
 11. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Zarządu.
 12. W razie, gdy skład Zarządu ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie składu organu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu. W trybie tym nie można powołać więcej niż połowy składu organu.
 13. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.
 14. Podejmowanie przez Zarząd Stowarzyszenia czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymaga uprzedniej zgody wszystkich członków Stowarzyszenia oraz udzielenia przez nich pełnomocnictwa do dokonania tych czynności.
 15. Czynnościami przekraczającymi zakres zwykłego zarządu są w szczególności:
  1. nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego;
  2. ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego;
  3. zawarcie umowy kredytu albo pożyczki;
  4. przejęcie długu, uznanie długu, zwolnienie z długu, przystąpienie do długu, zawarcie umowy poręczenia lub zawarcie innej podobnej umowy;
  5. zaciągnięcie innych zobowiązań przekraczających wartość 10.000 zł.

§ 5
Majątek Stowarzyszenia

 1. Stowarzyszenie uzyskuje środki na działalność ze składek pobieranych od członków Stowarzyszenia, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej.
 2. Stowarzyszenie może otrzymywać dotacje na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 6
Postanowienia końcowe

 1. Zmiana regulaminu Stowarzyszenia wymaga uchwały Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 1/2 liczby Członków.
 2. Zebranie Członków bezwzględną większością głosów przy obecności połowy członków Stowarzyszenia może podjąć uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zebranie Członków określa przeznaczenie pozostałych środków finansowych Stowarzyszenia.
 3. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony.
 4. Stowarzyszenie działa na podstawie niniejszego regulaminu oraz przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.