O European Law Institute

Europejski Instytut Prawa (European Law Institute) został założony w 2011 roku jako niezależna organizacja której celem jest doskonalenie prawa europejskiego. Jego zadaniem jest badanie i stymulowanie rozwoju prawa europejskiego w kontekście globalnym. Zamierzenia Instytutu nakierowane są przede wszystkim na rozwój prawa europejskiego. Cele i zakres działania ELI są jednak szersze,  stąd współpraca z takimi instytucjami jak UNIDROIT czy American Law Institute.

Z prawnego punktu widzenia Instytut jest zarejestrowany w Belgii jako międzynarodowe stowarzyszenie o celach niezarobkowych (Association  Internationale Sans But Lucratif)(AISBL/IVZW/IVoG).Obecnie siedzibą Instytutu jest Wiedeń, gdzie Instytut korzysta ze wsparcia Uniwersytetu Wiedeńskiego.
Instytut skupia około dwóch tysięcy członków osób fizycznych (fellows) reprezentujących różne zawody prawnicze z krajów Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych. Kilkudziesięcioosobowa  grupa  członków osób fizycznych  ma status indywidualnych  obserwatorów. Instytucje mają status obserwatorów  instytucjonalnych - w tej grupie są  m. sądy najwyższe wielu państw unijnych, Parlament Europejski, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz liczne organizacje samorządu zawodowego, uniwersytety i firmy prawnicze. Komisja Europejska nie jest członkiem ELI,  choć tradycyjnie jej przedstawiciele biorą udział w obradach Rady ELI. Pełny wykaz członków oraz obserwatorów indywidualnych i instytucjonalnych zamieszczony jest na stronie internetowej Instytutu.
Organami Instytutu jest Zgromadzenie Ogólne obejmujące wszystkich członków ELI, Rada, Senat,  Komitet Wykonawczy. Prezesem ELI jest Diana Wallis, była posłanka do Parlamentu Europejskiego.

Pod auspicjami Instytutu prowadzone są liczne projekty badawcze, a wyniki zakończonych projektów są publikowane. Obecnie w toku są projekty dotyczące m.in. jurysdykcji w sprawach karnych, postępowania administracyjnego w Unii Europejskiej, fundacji europejskich, prawa autorskiego, prawa upadłościowego, międzynarodowych zasad procedury cywilnej.
Szczegółowa informacja  o działalności Instytutu znajduje się na jego stronie internetowej: www.europeanlawinstitute.eu