Regulamin

REGULAMIN DZIALALNOŚCI
STOWARZYSZENIA ZWYKLEGO
ELI POLSKA

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Stowarzyszenie zwykłe nosi nazwę ELI Polska. W dalszych postanowieniach regulaminu zwane jest „Stowarzyszeniem”.
 2. Stowarzyszenie działa jako Polskie Centrum Europejskiego Instytutu Prawa (European Law Institute, dalej: „ELI”).
 3. Jako Polskie Centrum Europejskiego Instytutu Prawa Stowarzyszenie i jego członkowie zobowiązani są przestrzegać podstawowych zasad European Law Institute, zapisanych w artykule 2 Statutu European Law Institute.
 4. Terenem działania Stowarzyszenia jest cała Polska.
 5. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Warszawa.
 6. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej jej członków.

§ 2 Cele i środki działania

 1. Cele Stowarzyszenia to:
  1. podejmowanie działań na rzecz rozwoju prawa Unii Europejskiej;
  2. inicjowanie, prowadzenie  i wspieranie badań w celu doskonalenia zasad i przepisów wspólnych dla europejskich systemów prawnych;
  3. działanie na rzecz wspierania realizacji zadań i celów Europejskiego Instytutu Prawa;
  4. współpraca z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami prawników;
  5. ocena i stymulowanie rozwoju prawa UE, polityki i praktyki prawnej, a w szczególności, dla poprawy wdrażania prawa UE przez państwa członkowskie, przedkładanie wniosków dotyczących dalszego rozwoju dorobku prawnego;
  6. identyfikacja i analiza zmian prawnych w dziedzinach należących do kompetencji państw członkowskich istotnych na poziomie UE;
  7. nauka podejścia UE w zakresie prawa międzynarodowego i zwiększanie roli prawa UE na całym świecie,
  8. prowadzenie ogólnoeuropejskiego badania, w celu opracowania, oceny lub poprawy zasad i przepisów, wspólnych dla europejskich systemów prawnych;
  9. stworzenie forum do dyskusji i współpracy prawników (między innymi pracowników naukowych, sędziów, prawników i przedstawicieli innych zawodów prawniczych, którzy biorą aktywny udział w rozwoju europejskiego prawa i razem reprezentują szeroki zakres tradycji prawnych).
 2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
  1. działania podejmowane z własnej inicjatywy;
  2. konsultacje z instytucjami zaangażowanymi w rozwój prawa na poziomie europejskim, międzynarodowym lub krajowym;
  3. organizowanie konferencji, warsztatów, wykładów;
  4. utrzymywanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi stowarzyszeniami i organizacjami prawników;
  5. popularyzowanie działalności Europejskiego Instytutu Prawa;
  6. współpracę z wszelkimi osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania;
  7. pozyskiwanie środków i funduszy na realizację celów statutowych Stowarzyszenia;
  8. podejmowanie wszelkich innych przewidzianych prawem działań dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;

§ 3
Członkostwo

 1. Członkiem stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Członkami stowarzyszenia mogą być tylko członkowie i obserwatorzy European Law Institute. Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie posiada członków:
  1. zwyczajnych,
  2. wspierających.
 3. Przyjęcia nowych członków dokonuje Rada Przedstawicieli Stowarzyszenia uchwałą podjętą na najbliższym posiedzeniu Rady od dnia złożenia deklaracji.
 4. Członek Stowarzyszenia ma prawo:
  1. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
  2. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenia,
  3. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia
 5. Członek zwyczajny ma obowiązek:
  1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
  2. przestrzegania Regulaminu Stowarzyszenia,
 6. Członek wspierający ma obowiązek:
  1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
  2. przestrzegania Regulaminu Stowarzyszenia
 7. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
  1. pisemnej rezygnacji,
  2. wykluczenia z powodu:
   • łamania regulaminu,
   • notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
   • na pisemny wniosek wszystkich pozostałych członków Stowarzyszenia.
  3. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
  4. śmierci.

  § 4
  Władze

  1. Władzami Stowarzyszenia jest:
   1. Zebranie Członków,
   2. Rada Przedstawicieli Stowarzyszenia.

  § 5
  Zebranie Członków

  1. Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, które podejmuje decyzje we wszystkich sprawach należących do zakresu działania Stowarzyszenia, o ile regulamin nie stanowi inaczej.
  2. Uchwały Zebrania Członków Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów obecnych.
  3. Zebraniem Członków kieruje Przewodniczący Zebrania.
  4. Zebranie Członków zwołuje pocztą elektroniczną przedstawiciel lub trzech członków Stowarzyszenia.

  § 6
  Reprezentacja

  1. Stowarzyszenie reprezentowane jest wyłącznie przez przedstawiciela Stowarzyszenia.
  2. Przedstawicielem Stowarzyszenia jest każdoczesny Prezes Rady Przedstawicieli Stowarzyszenia.
  3. Prezes Rady Przedstawicieli wybierany jest przez Zebranie Członków zwykłą większością w głosowaniu tajnym.

  § 7
  Rada Przedstawicieli Stowarzyszenia

  1. W skład Rady Przedstawicieli Stowarzyszenia wchodzą trzy osoby wybrane zwykła większością głosów spośród Zebrania Członków.
  2. Rada Przedstawicieli Stowarzyszenia jest ciałem wykonawczym Stowarzyszenia.
  3. Rada Przedstawicieli Stowarzyszenia składa się z Prezesa i dwóch Wiceprezesów.
  4. Posiedzenia Rady Przedstawicieli Stowarzyszenia odbywają się na wniosek Prezesa Rady przedstawicieli.
  5. Kadencja Rady Przedstawicieli Stowarzyszenia trwa jeden rok. Członkowie Rady Przedstawicieli mogą zostać odwołani przez Zebranie Członków, jeśli działają na szkodę Stowarzyszenia bądź rażąco naruszają jego interesy, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej jednej drugiej członków Stowarzyszenia.
  6. Do zakresu działania Prezesa Rady Stowarzyszenia należy w szczególności:
   1. realizacja celów Stowarzyszenia,
   2. wykonywanie uchwał Zebrania Członków,
   3. reprezentowania Stowarzyszania na zewnątrz,
   4. zwoływanie Zebrania Członków,
   5. przyjmowanie i skreślanie Członków.
  7. Uchwały Rady Przedstawicieli zapadają zwykłą większością głosów.

§ 8
Postanowienia końcowe

 1. Zebranie Członków bezwzględną większością głosów przy obecności połowy członków Stowarzyszenia może podjąć uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zebranie Członków określa przeznaczenie pozostałych środków finansowych Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony.
 3. Stowarzyszenie działa na podstawie niniejszego regulaminu oraz przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.